Familjerätt Östermalm - Advokatbyrån

Familjerätten är ett brett område som vanligtvis delas upp i två områden:

Vänta inte, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerätt på Östermalm berättar: Vårdnadstvist – vårdnad, boende och umgänge

Ekonomisk familjerätt och icke-ekonomisk familjerätt. Frågor gällande t.ex. bodelning, gåva, arv och testamente, äktenskapsförord, samboavtal och underhåll hör till den ekonomiska familjerätten. Till icke-ekonomisk familjerätt hör frågor om barns vårdnad, boende och umgängesrätt.

Barnets vårdnad kan utövas gemensamt av två föräldrar, eller ensamt av en förälder. När man har vårdnaden om ett barn innebär detta att man bär på det rättsliga ansvaret för barnet. Föräldrar som är gifta får per automatik gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna däremot inte är gifta, ska gemensam vårdnad om ett barn anmälas hos socialförvaltningen i den kommun eller stad barnet är folkbokfört.

När föräldrar genomgår skilsmässa eller separation upphör inte den gemensamma vårdnaden om barnet per automatik, utan detta sker genom att en av föräldrarna begär ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna är överens om att en av dem ska ha ensam vårdnad, ska detta anmälas till socialförvaltningen. Om föräldrarna inte är överens om vårdnadsfrågan, ska istället en talan om detta väckas vid domstol. Domstolen är då den myndighet som kan ändra på vårdnaden om barnet, vid vilken hänsyn ska tas till vad som är bäst för barnet.

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna tillsammans bestämmanderätt gällande barnets angelägenheter, t.ex. frågor gällande barnets boende, sjukvård, skola eller identitetshandlingar. I det fall föräldrarna inte kan samarbeta och ha en god kommunikationen vid frågor gällande barnet, anses en tvist ha uppkommit där gemensam vårdnad inte längre är ett möjligt alternativ. I samband med detta aktualiseras frågan om ensam vårdnad.

För dig som hamnat i en vårdnadstvist är det viktigt att ha ett juridiskt ombud som representerar dig och för din talan i saken. Det är ännu viktigare att ditt juridiska ombud har god kompetens och är specialiserad inom familjerätten för att arbetet ska kunna utföras på bästa möjliga sätt. Juristerna på Advokatbyrån på Östermalm är specialiserade inom familjerätt, varför det vore ett utmärkt val för dig som klient att vända dig till oss med dina frågor.

Stor efterfrågan på familjerättsliga jurister på Östermalm

Vid vårdnadstvister dyker inte sällan även frågor om barnets boende eller umgängesrätt med ena föräldern upp. I första hand ska föräldrarna avgöra var barnets boende efter en skilsmässa eller separation ska vara. Om föräldrarna är oense om var barnet ska bo, kan hjälp sökas hos socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört genom samarbetssamtal, eller om detta alternativ inte heller är till någon hjälp kan en talan om barnets boende väckas vid domstol. I många fall, och även vanligast vid gemensam vårdnad, bor barnet varannan vecka hos respektive förälder, även kallat växelvist boende. Om en förälder har ensam vårdnad om barnet fastställs barnets stadigvarande boende hos denne, vilket i sin tur öppnar upp möjligheten för barnet att ha umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Hur umgänget ska se ut kan överenskommas mellan föräldrarna om de kommer överens. I annat fall kan även frågan om umgänget mellan barnet och umgängesföräldern tas upp i domstolen och fastställas där. Under tiden för processen om vårdnad gör även domstolen stora insatser för att försöka få föräldrarna att komma överens och undvika långa processer. En sådan insats är medling. Domstolen ger då en medlare i uppdrag att hjälpa föräldrarna att nå en så kallad samförståndslösning, där utgångspunkten är barnets bästa.

Utgångspunkten för samtliga frågor i en vårdnadstvist är, i enlighet med lagen, barnets bästa.

Advokatbyrån AB - Byrån med humanjuridik i fokus

Äktenskapsskillnad, även kallat skilsmässa, hör också till familjerätten. En ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till domstolen av den som önskar skiljas från sin partner. För detta krävs att en stämningsansökan upprättas, vilket går att göra enkelt genom att man fyller i ett formulär som går att finna på Sveriges domstolars hemsida. Om makarna inte är överens om att skilsmässa ska ske kan domstolen besluta om en betänketid på sex månader. Betänketid beslutas enligt huvudregeln även i det fall makarna har barn som är 16 år eller yngre. Undantaget till denna huvudregel om betänketid aktualiseras i det fall makarna bott separerade under minst två år. Domstolen beslutar i så fall att betänketid inte behövligt.

Ekonomisk familjerätt

Till ekonomisk familjerätt hör frågor om bodelning, äktenskapsförord, samboavtal, gåva, arv eller testamente samt underhåll. Har du frågor om något av de ovan nämnda, är du välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån på Östermalm. Juristerna på vår advokatbyrå är behjälpliga vid upprättande av äktenskapsförord, samboavtal eller testamente, samt vid bodelning. Vi kan även hjälpa dig och svara på frågor kring gåva eller arv.

I samband med eller efter en skilsmässa eller separation sker som regel en bodelning avseende parternas gemensamma egendomar. Här kan även frågan om kvarsittningsrätt till en bostad bli aktuell. Kvarsittningsrätt innebär att den förälder som anses ha bäst rätt till eller störst behov av bostaden får rätten att ensam bo kvar där.

Om parterna är oense om hur det gemensamma boet ska fördelas kan respektive part ta hjälp av varsitt juridiskt ombud och tillsammans förlikas och komma överens om bodelningen. I det fall bodelningen inte går att lösa på detta vis, kan en av parterna ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas vid allmän domstol. Boet kommer därefter att fördelas enligt bodelningsförrättarens beslut. Båda parter har vid detta fortfarande rätt att även anlita ett juridiskt ombud som bevakar respektive parts intresse vid förfarandet.

Du är välkommen att kontakta någon av juristerna på Advokatbyrån på Östermalm per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor gällande familjerätten. Vi gör vårt yttersta för att ge svar på dina frågor och vägleda dig i ditt specifika ärende. Läs mer: Brottmål

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.